Actueel nieuws

Milieuonderzoek

Indien u voornemens bent uw locatie te herontwikkelen, maar twijfelt aan de milieutechnische haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling, kan Crijns Rentmeesters uw ontwikkeling op voorhand op de volgende punten toetsen:

- Geur;
- Luchtkwaliteit;
- Bedrijven en milieuzonering;
- Externe veiligheid;
- Stikstofdepositie.

Middels een dergelijke pre-toets krijgt u direct duidelijkheid vooraf en kunt u eventueel onnodige procedurekosten voorkomen.

Terug                                                                                                       Home